Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego zszafydzieciakow.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.zszafydzieciakow.pl

ZAWARTOŚĆ:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 4. Prezentacja produktów
 5. Cena i płatność
 6. Dostawa produktów
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 8. Reklamacja / odpowiedzialność Sprzedawcy za wadę rzeczy sprzedanej
 9. Ochrona danych osobowych
 10. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem oraz Administratorem sklepu internetowego zszafydzieciakow.pl działającym pod adresem www.zszafydzieciakow.pl jest Hanna Czarnecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZSZAFYDZIECIAKOW.PL z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. 77/38 NIP 725 127 0226 REGON 100 759 199

1.2 Kontakt z obsługą sklepu internetowego jest możliwy zgodnie z danymi kontaktowymi dostępnymi na stronie sklepu w zakładce “Kontakt”.

1.3 Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego www.zszafydzieciakow.pl, a w szczególności sposób składania zamówień oraz ich realizacji, sposób oraz terminy dostawy produktów, odstąpienie od umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Definicje

2.1 Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.zszafydzieciakow.pl, w którym Klienci mogą za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) dokonywać zakupów produktów;

2.2 Administrator (Usługodawca, Sprzedający, Sprzedawca) – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie: firma ZSZAFYDZIECIAKOW.PL Hanna Czarnecka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, Łódź ul. Rewolucji 1905 r. 77/38 NIP 725 127 0226 REGON 100 759 199, adres poczty elektronicznej: kontakt@zszafydzieciakow.pl

2.3 Produkt – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie internetowym;

2.4 Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.zszafydzieciakow.pl

2.5 Konsument – osoba fizyczna korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.6 Użytkownik – Klient, który założył Konto w Sklepie internetowym;

2.7 Konto – udostępniony nieodpłatnie Użytkownikowi przez Administratora dostęp do zasobów Sklepu internetowego, w którym są gromadzone przekazane dobrowolnie przez Użytkownika jego dane oraz informacje o jego działaniach w serwisie. Konto jest prowadzone przez Administratora dla Użytkownika pod wskazanym przez Użytkownika loginem;

2.8 Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – wskazany podczas Rejestracji przez Użytkownika adres e-mail lub inny identyfikator umożliwiający jego identyfikację w Sklepie Internetowym;

2.9 Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr i/lub znaków specjalnych, małych/wielkich liter bez polskich znaków) wybrany przez Użytkownika podczas Rejestracji z możliwością jego modyfikacji w ustawieniach Konta, służący do logowania się w Sklepie internetowym w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika;

2.10 Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym www.zszafydzieciakow.pl

2.11 Koszyk – element Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient określa szczegóły zamówienia w szczególności takie jak: rodzaj produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, dokonanie wyboru płatności;

2.12 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.13 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu/ów – w rozumieniu Kodeksu cywilnego – zawarta pomiędzy właścicielem Sklepu internetowego a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego;

2.14 System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

2.15 Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U.2014, poz.827);

3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

3.1 Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem Produktów, których sprzedaż oferuje za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.2 Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.3 Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zszafydzieciakow.pl usługę umożliwiającą złożenie zamówienia poprzez odpowiedni formularz i zawarcie umowy sprzedaży.

3.4 Świadczenie usługi elektronicznej umożliwiającej złożenie zamówienia jest bezpłatne.

3.5 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3.6 Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej zszafydzieciakow.pl oraz prezentowane na profilu @zszafydzieciakow.pl na portalu społecznościowym Instagram i Facebook (dalej: Portale Społecznościowe) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

3.7 Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży używanej (oznaczonej na kartach produktów jako “secondhand”), fabrycznie nowej (oznaczonej na kartach produktów jako “outlet”) oraz rękodzielniczej (oznaczonej na kartach produktów jako “handmade”).

3.8 Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

3.9 Klient może złożyć zamówienie przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Sklepu internetowego.

3.10 Klient może dokonać zakupu Produktów bez Rejestracji. Klient składa Zamówienie wskazując w Koszyku sposób odbioru i płatności za zamówienie i inne dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy, adres zamieszkania i adres dostawy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Klient ma obowiązek podania pełnych i prawidłowych danych do realizacji wysyłki. Niepełne lub nieprawidłowo podane dane mogą skutkować opóźnieniem w wysyłce lub odmową realizacji złożonego zamówienia.

3.11 Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.

3.12 Wybierając produkt Klient wskazuje zamawiany Produkt wraz z rozmiarem (jeżeli jest dostępny w różnych wariantach) i ilością.

3.13 Procedura składania zamówienia kończy się w momencie użycia pola „Kupuję i płacę”.

3.14 Sprzedający, niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, przesyła na wskazany adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia.

3.15 Z chwilą otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży Produktu/ów objętych zamówieniem.

3.16 Zamówienie Produktu/ów jest możliwe jedynie przez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Klienta. Klient w chwili zaakceptowania Regulaminu jest związany jego treścią.

3.17 Realizacja zamówienia złożonego rozpoczyna się w dni powszednie po godzinie 16:00, a w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

3.18 Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia (lub posiadające zgodę opiekunów) oraz podmioty gospodarcze.

3.19 Dane osobowe rejestrowane przez zszafydzieciakow.pl są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności Sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 133 po.833) o ochronie danych osobowych.

4. Prezentacja Produktów

4.1 Produkty i ceny prezentowane na stronie internetowej www.zszafydzieciakow.pl oraz na Portalach Społecznościowych nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klient, który złożył zapytanie ofertowe zostanie o takiej zmianie niezwłocznie poinformowany.

4.2 Każdy Produkt opisany jest w sposób pozwalający na identyfikację kategorii (“secondhand”, “outlet”, “handmade”) do której należy. W przypadku produktów posiadających defekty, stosowna informacja znajduje się w opisie produktu. Klient zapoznaje się z pełnym opisem produktu przed dokonaniem zakupu. Ewentualne wady produktu ujęte w jego opisie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy.

4.3 Odzież oznaczona jako “secondhand” może nosić normalne ślady używania. Nie jest to traktowane jako wada produktu.

4.4 Odzież oznaczona jako “sceondhand” i “outlet” może posiadać oznaczenia na wewnętrznych metkach (kropka na metce, przekreślona metka) lub posiadać wycięte, nadcięte metki. Nie jest to traktowane jako wada produktu.

4.5 Sklep zszafydzieciakow.pl dołoży wszelkich starań aby publikowane dane i produkty były wolne od błędów. Błędne dane nie mające wpływu na wygląd i jakość produktu nie stanowią podstawy do żadnych roszczeń Klienta.

4.6 W przypadku niezgodności otrzymanego towaru ze zdjęciem lub opisem Klient jest zobowiązany poinformować o tym obsługę Sklepu w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania towaru.

4.7 Ceny towarów prezentowanych na stronie www.zszafydzieciakow.pl oraz na Portalach Społecznościowych podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

4.8 Cena produktu jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sklep zszafydzieciakow.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak i wprowadzania nowych towarów, usuwania towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz wnoszenia zmian do promocji.

4.9 Rozmiary podane w opisach Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości w zależności od producenta, kroju i modelu produktu.

4.10 Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych cech produktu.

4.11 Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie www.zszafydzieciakow.pl oraz w Portalach Społecznościowych stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu.

5. Cena i płatność

5.1 Ceny umieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym Produkcie zawierają podatek VAT i są podawane w złotych polskich.

5.2 Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

5.3 Informacja o całkowitej wartości zamówienia, w tym kosztów przesyłki, podawana jest Klientowi na Stronie internetowej po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności i formy dostawy zamówienia.

5.4 Klient dokonuje płatności:

 • za pośrednictwem platformy PayU,
 • poprzez przelew bankowy (numer konta jest przesyłany Klientowi automatycznie wraz z podsumowaniem zamówienia na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia) przed dostarczeniem zamówionego produktu/produktów,
 • gotówką, w przypadku zamówienia za pobraniem, płacąc dostawcy przy dokonywaniu dostawy.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedziałające lub nieprawidłowo działające elementy infrastruktury platformy PayU. W przypadku problemów technicznych z przeprowadzeniem procedury płatności Klient powinien skontaktować się z Obsługą Sklepu zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w zakładce „Kontakt”.

W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, Klient opłaca zamówienie w terminie 3 dni roboczych liczonych od chwili złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty (uznanej jako data księgowania płatności na koncie bankowym Sprzedającego) Sklep automatycznie anuluje zamówienie bez konieczności dodatkowego poinformowania o tym fakcie Klienta.

W przypadku zamówień opłacanych “za pobraniem” Sprzedawca – przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia – zastrzega sobie prawo do uprzedniego kontaktu mailowego z Klientem w celu potwierdzenia danych do wysyłki. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Klienta w terminie do 3 dni roboczych, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania realizacji wysyłki i odstąpienia od umowy.

Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówień lub dostawę Produktów lub może odstąpić od umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Klienta na rzecz Sprzedawcy. Z tego tytułu Klientowi nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw.

5.5 Koszt dostawy jest opłacany przez Klienta.

5.6 Klient dokonuje zakupu Produktu oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

5.7 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych lub w odniesieniu do których zostało wysłane do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

6. Dostawa Produktów

6.1 Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

6.2 Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT w formie elektronicznej.

6.3 Zamówiony Produkt dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich. Dostawa zamówionych produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

6.4 Wysyłki zamówionych Produktów realizowane są w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia przez Sklep internetowy. W przypadku dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu (wydłużenie terminu dostawy nie może przekroczyć 30 dni, począwszy od następnego dnia po złożeniu Zamówienia przez Klienta).

6.5 Jeżeli Zamówienia składane są przez Konsumenta, Produkt zostanie dostarczony nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że w Umowie Strony ustalą inny termin.

6.6 Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedającym.

6.7 Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

7.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 20 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.6 Regulaminu.

Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną, niebędącą przewoźnikiem, przy czym jeżeli Umowa obejmuje wiele rzeczy dostarczonych osobno, w częściach lub partiami od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii, części a gdy Umowa dotyczy rzeczy dostarczanych regularnie przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. W przypadku pozostałych umów termin na odstąpienie od umowy przez Konsumenta biegnie od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Wraz ze zwrotem towaru konsument powinien przedstawić dowód zakupu – fakturę VAT – dla celów księgowych.

7.2 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres podany w zakładce Kontakt lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zszafydzieciakow.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

*wzór formularza odstąpienia od umowy*

zszafydzieciakow.pl

Hanna Czarnecka

90-226 Łódź

ul. Rewolucji 1905 r. 77/38

Ja ……………………. (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

a)………………..

b)……………….

c)……………….

Wskazana umowa została zawarta w dniu ………….., dostawa ww. rzeczy nastąpiła w dniu ……………

Numer konta do zwrotu ……………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta ……………………………

Data i podpis Konsumenta ……………………………….

7.3 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.

7.4 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5 Zwrot Produktów przez Konsumenta powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres wskazany przez Sprzedającego.

7.6 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.7 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.8 Zgodnie z artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Reklamacja / odpowiedzialność Sprzedawcy za wadę rzeczy sprzedanej

8.1 Odzież secondhand oraz outlet nie jest objęta gwarancją. W przypadku, gdy zakupiony towar posiada wadę nieujętą w opisie, należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi w zakładce “Kontakt” na stronie www.zszafydzieciakow.pl

8.2 W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie zawierające opis, w jakim zakresie Produkt jest niezgodny z umową (np. wskazanie usterki), określenie roszczenia Klienta (żądanie wymiany albo nieodpłatnej naprawy towaru), dane umożliwiające nawiązanie kontaktu z Klientem oraz odesłać Produkt na własny koszt na adres Sprzedawcy.

8.3 Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę wzoru reklamacyjnego.

8.4 Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta.

8.5 Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.

8.6 W sytuacji braku zamówionego niewadliwego Produktu, Sprzedawca informuje o tym Klienta. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny produkt w tej samej cenie, wybrany przez Klienta.

8.7 Klient nie będący konsumentem może reklamować wadliwy Produkt zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

9. Ochrona danych osobowych

9.1 Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Hanna Czarnecka prowadząca działalność gospodarczą pod marką zszafydzieciakow.pl ul. Rewolucji 1905 r. 77/38 90-226 Łódź

9.2 Administrator, w celu wykonania umowy z Klientem, (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO), zbiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko; ulica; numer domu; numer mieszkania; kod pocztowy; miejscowość; kraj; telefon kontaktowy; e-mail; nazwa firmy; nip. Poza informacją wskazaną poniżej, szczegółowy obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 RODO wobec Klientów podających swoje dane osobowe jest wykonywany przez Administratora przy wejściu przez Klienta na jego stronę internetową.

9.3 W trakcie rejestracji w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych w tym celu jest dobrowolna.

9.4 Odbiorcą danych osobowych Klientów będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi – na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, w szczególności zaś kurier dostarczający przesyłki do Klientów.

9.5 Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9.6 Dane osobowe Klientów są przechowywane przez Administratora do czasu wykonania zawartej umowy oraz w celach księgowych – zgodnie z przepisami prawa, a także do momentu usunięcia przez Klienta konta na stronie internetowej Administratora.

9.7 Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.

9.8 Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

9.9 Dane Klientów są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie są przetwarzane w formie profilowania.

9.10 W celu wykonania swoich praw w stosunku do danych osobowych Klienta, Klient powinien skontaktować się z Administratorem zgodnie z danymi zawartymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.zszafydzieciakow.pl

10. Postanowienia końcowe

10.1 Dostęp do niniejszego regulaminu jest zapewniony w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.zszafydzieciakow.pl zakładka w dolnym menu “Regulamin zakupów”.

10.2 Nazwa sklepu internetowego zszafydzieciakow.pl, adres strony, pod którym jest dostępny oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące, w tym zdjęcia produktów, stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

10.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.4 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

10.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.